НОВИНИ

 

 

 

Геоинформационната система на GE Smallworld е една от водещите в света и гарантира на своите клиенти постоянна конкурентноспособност и успех , в един динамично променящ се пазар, и то не само днес, а и утре. Обекто-ориентираната концепция на технологията е идеалната база за постоянно развитие. Реализирането на комплексни решения за кратко време и внедряването им в производствения процес е едно от основните предимства на GE Smallworld. Стабилността и гъвкавостта категорично се доказва с над 900 инсталации на продукта във фирми с повече от няколко десетки хиляди работни места.

Главното, същественото ядро на GE Smallworld е GE Smallworld Core Spatial Technology. Едни от факторите, които определят силата и мощта на тази технология са регистрирането, архивирането и управлението на екстремно големи масиви от данни. Това се осъществява с помощта на специално разработени механизми за стабилно поведение, достъп и обработка на огромни географски бази с данни.

С помощта на GE Smallworld Mobile Date Server се осъществява отдалечен достъп и прехвърляне на данните от базата върху Laptops или други мобилни уреди. При полеви условия е на разположение същата работна среда, каквато е и при неподвижната мрежа.

GE Smallworld Spatial Intelligence превръща съвкупността от счетоводните и пространствените данни, в ценна икономическа информация. Потребителите в цялото предприятие имат на разположение опростени програмни средства, които дават отговори на редица статистически и икономически задачи, като например анализи и прогнози на изменящи се модули и параметри, изследване на фактори на въздействие, локализиране на проблемни зони и др.

GE Smallworld предлага чрез GE Smallworld Internet Application Server най-напредничавото и най-прогресивното решение до този момент, позволяващо достъп до апликации за работа с пространствено ориентирани данни през Интернет. Това е повече от чисто визуализиране на карти. Достъпът се осъществява с помощта на стандартни среди като Java, Visual Basic или HTML, без да е необходима инсталация.

 


За подпомагане и оптимиране на пространствено-обвързани производствени и търговски процеси на базата на Core Spatial Technology са разработени редица продукти, например Design Manager за производствено планиране на енергоснабдителни мрежи или Power On за обработване на аварийни сигнали и повреда.

GE Smallworld Специализирани приложения са стандартни продукти, разработени с Core Spatial Technology за различни сфери на административно-общественото управление, екологията, строителството, транспорта и съобщенията, водо- и енергоснабдяването. На разположение са високофункционални продукти, предназначени за документацията и информационното обслужване на клиенти в учреждения от обществен характер , кадастриране на енергопреносни мрежи и съоръжения, проектиране и изграждане на нови тръбопроводи, управление на производствените средства и др. Специализирани приложения са например, приложенията за: кадастър, газоснабдяване, водоснабдяване и канализация, електрификация, топлофикация, обществен транспорт и др.

Фирма Геофита-БГ разработи на български език специализирани приложения Кадастър и имотен регистър, Газоснабдяване и Водоснабдяване с технологията GE Smallworld отговарящи на българските стандарти и изисквания и съобразени със световния опит и тенденции. Геофита-БГ предлага, както за енергоносителите, така и за нуждите на държавното администриране, нови допълнителни продукти според специфичните желания на нашите клиенти.

GE Smallworld Специализирано приложение – Кадастър и имотен регистър. Простотата и ефективността на основната идея “Реален свят – обекти” залегнала oще при създаванaте на централното ядро на GE Smallworld е единствена по рода си. Един „обект“ от реалния свят е например една „сграда“. Тя има определени свойства (атрибути). Към тях принадлежи и графиката, чрез която обекта се визуализира (линията на контура). Атрибути са още номера, допълнителното описание за вида (например театър или болница), които евентуално също трябва да бъдат графично представени. Други атрибути обаче (например площ, етажност и т.н.) не е нужно да бъдат графично изобразени. Освен това обекта има връзки с други „обекти“, като например „собственик“ или топологични връзки към съседни обекти. Не само всички текстови атрибути, но и произволен брой от принадлежащи геометрични данни, било векторни или растерни, се третират като едно цяло, включително и всички взаимовръзки с други обекти. По такъв начин заедно с управлението на топологичните връзки между обектите, базирано на точно определени правила, се осъществява и интегритета на данните. Възникващите проблеми се разпознават директно в процеса на дигитализация чрез специфичното поведение на обекта при опит за запис в базата данни. Не е необходимо те да бъдат преодолявани чрез включване на допълнителни, скъпи рутинни проверки.

GE Smallworld Специализирано приложение – Газoснабдяване. Това e специализирана мрежова информационна система, която чрез дигитално документиране на актуалната газоразпределителна мрежа от енергоизточника до потребителя, дава базата за управление и оптимиране на работните процеси. Комплексното моделиране на данните, изградено върху мрежовата топология и връзките между обектите (тръби, арматури, инсталации, разпределителни станции), гарантира висока точност и обезпеченост на системата. Обекто-ориентираната структура на модела го прави гъвкав и изменяем.

GE Smallworld Специализирано приложение – Водоснабдяване. Това e специализирана мрежова информационна система, която чрез дигитално документиране на актуалната водоснабдителна мрежа от водоизточника до потребителя, дава базата за управление и оптимиране на работните процеси. Комплексното моделиране на данните, изградено върху мрежовата топология и връзките между обектите (тръби, арматури, инсталации), гарантира висока точност и обезпеченост на системата. Обекто-ориентираната структура на модела го прави гъвкав и изменяем.

Фирма Геофита БГ предлага софтуерни разработки подпомагащи процеса на преход от „ графични CAD-елементи„ към геоинформационни обекти от ГИС GE Smallworld.

  • Автоматично конвентиране на данни на CAD и ZEM формати в пълноценни ГИС-обекти, със съответстващите им - графично изображение и текстова информация.
  • Конвентиране на графична информация в DXF формати.
  • Конвентиране на данни от SICAD, ESRI, Intergraph и други.

Фирма Геофита БГ предлага софтуерни конфигурации ползващи бързото и безпроблемно прехвърляне на данни от геодезически измервания директно в ГИС GE Smallworld.

  • Изграждане в ГИС GE Smallworld на система от графични изображения на геодезическите точки в зависимост от кода и съответстваща на вида им.
  • Автоматична промяна на кодовете на измерените точки в процеса на четене на геодезическите данни, в случай на използвана друга система на кодиране.
  • Създаване и архивиране на неограничен брой конфигурации за прехвърляне на геодезически данни в ГИС GE Smallworld в зависимост от вида на измерените данни.
  • Изготвяне на „протокол-файл на грешките“, вследствие на прецизно зададени критерии за качество на данните, например грешен или липсващ код.

 Last updated May 26, 2003 10:08 © Geofita GmbH

Webmaster:
webmaster@geofita.com